Nadzory Budowlane i Inwestorskie

Mikołaj Rychlik

Strona Główna

     Od 2007r. jestem inżynierem budownictwa Politechniki Opolskiej, a w 2010r. zdobyłem Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jestem członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

     Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-5 i art.13 ust 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w związku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jestem uprawniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:


  • kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi - w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu budowlanego,

  • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,

  • wykonywania nadzoru inwestorskiego,

  • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
    bez ograniczeń.


     Zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą.

                                                                                                              mgr inż. Mikołaj Rychlik